Оценителни услуги

Компанията работи със сертифицирани оценители и предлага изготвяне на следните видове експертни оценки:

недвижими имоти /жилищни, търговски, промишлени, туристически имоти/
машини и съоръжения
търговски предприятия и вземания
земеделски земи
нематериални активи.

Изготвяме оценки на всички видове активи за различни цели:

кредитиране
покупко-продажба
за апортни вноски
при ликвидация и сливания
счетоводни нужди
сделки между свързани лица
определяне на наемни или арендни вноски
разработване на инвестиционни проекти
остойностяване на различни имуществени права
съдебни делби

Промяна на предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди.