Правни Услуги

Юридически консултации и становища;
Регистрация и вписване на търговски дружества в търговския регистър, включително на промени в статута им;
Изготвяне на договори и правно становище по такива;
Подаване на годишни финансови отчети в Търговки регистър и изготвяне на съпътстващите ги документи;
Други юридически въпроси