Трудово – правни консултации

Консултации по сключване и прекратяване на постоянни и срочни трудови договори

Въвеждане и изчисляване при различни режими на работно време

Изготвяне и администриране на правилник за вътрешния трудов ред, трудова книжка и трудов стаж

Договори за командировани работници в рамките на ЕС

Други въпроси свързани с Кодекса на труда;

Данъчни консултации във връзка със ЗДДС и ЗКПО