Часапис Акаунтинг

 

 

Услуги

Счетоводни услуги и консултации

Абонаментно счетоводно обслужване, включващо изготвяне и подаване на VIES и Intrastat декларации;

Администриране на работни заплати

Изготвяне на междинни финансови отчети;

Изготвяне на годишни финансови отчети и годишни данъчни декларации

Изготвяне на специфични финансови отчети

Данъчни консултации във връзка със ЗДДС и ЗКПО

Одиторски услуги

Одит на самостоятелни и консолидирани финансови отчети
Ангажименти за преглед на финансова информация

Правни услуги

Юридически консултации и становища;
Регистрация и вписване на търговски дружества в търговския регистър, включително на промени в статута им;
Изготвяне на договори и правно становище по такива;
Подаване на годишни финансови отчети в Търговки регистър и изготвяне на съпътстващите ги документи;
Други юридически въпроси

Трудово – правни консултации

Консултации по сключване и прекратяване на постоянни и срочни трудови договори

Въвеждане и изчисляване при различни режими на работно време

Изготвяне и администриране на правилник за вътрешния трудов ред, трудова книжка и трудов стаж

Договори за командировани работници в рамките на ЕС

Други въпроси свързани с Кодекса на труда;

Данъчни консултации във връзка със ЗДДС и ЗКПО

Оценителни услуги

Експертни оценки на:
Недвижими имоти
Машини и съоръжения
Търговски предприятия и вземания
Земеделски земи
Нематериални активи

Застрахователни услуги

Съдействие чрез застрахователен агент за сключване на всякакви застрахователни договори при възможно най-добри пазарни условия